Indkaldelse til generalforsamling den 28. februar 2017

Jævnfør vedtægterne af 12. juni 2014 indkalder SISU Basketball hermed til ordinær generalforsamling:

Tirsdag, den 28. februar kl. 18:00 i klublokalet, Gentoftehallen

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er jævnfør §7 i vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Kassereren fremlægger budgettet, herunder kontingentet, til godkendelse
  6. Valg af bestyrelse [se nedenunder]
  7. Valg af revisor [se nedenunder]
  8. Valg af medlemmer til stående udvalg
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag kan fremsendes til formand@SISU.dk.

I årets løb er Søren Rasmussen (udrejst), Claus Hyldahl og Joachim Børgesen udtrådt af bestyrelsen og bestyrelsen består pt. kun af tre personer. Der er således brug for flere nye medlemmer til bestyrelsen.

Hvis du har lyst til at stille op til bestyrelsen kan SISU bruge mennesker med god energi og andre relevante kompetencer til at hjælpe med at lede arbejdet i SISU. Interesserede kan kontakte klubbens formand Bettina Balling på mobil 26176270.

Formanden (Bettina Balling) er valgt for perioden 2016-18 og er dermed ikke på valg. Jesper Stadil er ligeledes valgt for perioden 2016-2018 og er dermed ikke på valg.

Kassereren (Mette Thorup Sørensen) er valgt for 2016–2017, og modtager genvalg.

§3 af vedtægterne af 12. juni 2014:

“§3. Bestyrelsen, der varetager den daglige ledelse af SISU, består af en formand, en sekretær og en kasserer, der vælges hver for sig, samt af mindst 2 og højst 6 ordinære medlemmer.

Til bestyrelsen kan kun vælges stemmeberettigede medlemmer.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Formand og halvdelen af de ordinære bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Kasserer og sekretær, samt halvdelen af de ordinære bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Valgperioden er 2 år. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden og bestyrelsen derefter består af færre end 5 valgte medlemmer, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.”

Søren Larsen fra Baagøe Schou foreslås genvalgt til revisor.

På bestyrelsens vegne

Mette Thorup Sørensen

NB: Generalforsamling har tidligere været annonceret til 27.2.2017, men er blevet flyttet da mødet kolliderede med et møde i Basketligaen.

By |2017-01-31T14:27:47+01:00januar 31st, 2017|Blackboard|